Regulamin

Regulamin serwisu snowevents.pl

Serwis internetowy dostępny pod adresem http://snowevents.pl należy do Snow Fusion Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 5/106, posługującego się numerem NIP 8992775641.

Kontakt w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu możliwy jest:

 1. listownie pod następującym adresem do doręczeń:

Snow Fusion Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5/106, 53-603 Wrocław

 1. e-mailowo pod adresem info@snowevents.pl,
 2. telefonicznie pod numerem 510-420-420 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00).

§ 1. Definicje:

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Snow Fusion Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), ul. Powstańców Śląskich 5/106, wpisany do KRS pod numerem 0000581471, posługujący się numerem NIP 8992775641,
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://snowevents.pl , należący do Administratora,
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która przegląda zawartość Serwisu.
 4. Wyjazd – wyjazd turystyczny (głównie na narty lub snowboard), którego organizatorem jest Administrator.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Na stronach Serwisu uwidocznione są oferty Wyjazdów.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik może dokonać rezerwacji Wyjazdu.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  3. standardowy system operacyjny,
  4. standardowa przeglądarka internetowa.

§ 3. Konto w Serwisie

 1. Użytkownik może założyć konto w Serwisie, wypełniając i przesyłając do Administratora formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://panel.snowevents.pl/index.html  .
 2. W formularzu rejestracyjnym zakazane jest podawanie danych o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym dane prawdziwe. Użytkownik nie może założyć Konta anonimowo lub pod pseudonimem.
 4. W razie powzięcia przez Administratora wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem 
  w celu wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości nie uda się wyjaśnić, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika.
 5. Po przesłaniu formularza do Administratora, Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzający wolę założenia konta w Serwisie. W celu założenia konta, Użytkownik musi kliknąć w ten link. Po kliknięciu w link, konto zostanie założone, a Użytkownik będzie mógł się do niego zalogować z wykorzystaniem podanych w formularzu rejestracyjnym loginu oraz hasła.
 6. Podane w formularzu rejestracyjnym dane są przypisane do konta. Użytkownik może je 
  w każdej chwili sprawdzić, przechodząc do zakładki „Mój profil” z poziomu konta.
 7. Użytkownik może w każdej chwili zmienić hasło do konta. Zmiana pozostałych danych wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem.

§ 4. Rezerwacja wyjazdu

 1. By dokonać rezerwacji Wyjazdu, Użytkownik musi zalogować się do swojego konta w Serwisie. Logowanie możliwe jest z poziomu strony internetowej: https://panel.snowevents.pl/index.html.
 2. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik musi przejść do zakładki „Wyjazdy”.
 3. W zakładce „Wyjazdy” znajduje się lista wszystkich dostępnych w danej chwili Wyjazdów. Lista ta odpowiada Wyjazdom prezentowanym w Serwisie.
 4. W celu dokonania rezerwacji Wyjazdu, Użytkownik musi kliknąć w przycisk „Zapisz się” uwidoczniony przy interesującym Użytkownika Wyjeździe.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Zapisz się”, Użytkownik przeniesiony zostanie na stronę 
  z formularzem rezerwacyjnym. Użytkownik musi następnie wypełnić ten formularz i przesłać go do Administratora, klikając w przycisk „Rezerwuję”.
 6. W formularzu rezerwacyjnym zakazane jest podawanie danych o charakterze bezprawnym jak również informacji i danych nieprawdziwych.
 7. Po kliknięciu przycisku „Rezerwuję” i przesłaniu formularza rezerwacyjnego do Administratora, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rezerwacji, obejmującym, 
  w szczególności, instrukcję dokonania wpłaty zaliczki za Wyjazd. Potwierdzenie rezerwacji zostanie również wysłane na adres e-mail przypisany do konta Użytkownika.

§ 5. Płatność

 1. Zaliczkę za Wyjazd Użytkownik może zapłacić tradycyjnym przelewem bankowym lub korzystając z systemu płatności tpay.com należącego do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357.
 2. W przypadku płatności przy wykorzystaniu systemu płatności tpay.com, kwota zaliczki powiększana jest o prowizję pobieraną przez system tpay.com za daną płatność. Wysokość prowizji uwidoczniona jest każdorazowo przy opcji „Zapłać on-line”.

§ 6. Zawarcie umowy

Niniejszy regulamin reguluje wyłącznie zasady funkcjonowania Serwisu. Zasady zawierania umów o świadczenie usług turystycznych z Administratorem regulowane są przez Warunki Uczestnictwa dostępne pod adresem http://snowevents.pl/wp-content/uploads/2017/08/Warunki_uczestnictwa_2018.pdf

§ 7. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administrator przetwarzane dane osobowe Użytkowników, którzy założyli Konto w Serwisie, wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu.
 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w innym celu po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się 
  w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).
 5. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 
  4 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 7. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 8. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 9. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Administrator.

§ 8. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając ją na adres e-mail Administratora, tj.:  info@snowevents.pl.
 2. W reklamacji, Użytkownik powinien określić przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz swoje roszczenia związane z reklamacją. Użytkownik powinien również podać swoje dane, pozwalające na jego identyfikację, a w szczególności login w Serwisie.
 3. Administrator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

§ 9. Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Nowa treść regulaminu obowiązywać będzie Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.